За нас

“ДИ-ВЕН“ ООД започва развитието си през 1991г.

Основен предмет на дейността на фирмата е производството на електрокари, сервизиране и доставка на резервни части за кари. Фирмата разполага със собствена производствена база. Има разработена собствена конструкция електрокари, които успешно продава в страната и чужбина.

При нас работят висококвалифицирани инженери, монтьори, заварчици, стругари и др., които отговарят на изискванията на длъжността и професията, която изпълняват. Фирмата има много клиенти от страната и чужбина, като 90% от продукцията е за чужбина: Русия, Полша, Унгария, Германия, Румъния, Италия, Украйна, Беларус и др.

“ДИ ВЕН” ООД успява да задържи своите основни клиенти и да разширява своите контакти, тъй като предлага висококачествени продукти, отговарящи на европейските изисквания и стандарти. По-голямата част от компонентите, които вграждаме са български, но по желание на клиента или за постигане на определени параметри и качество, се вграждат вносни компоненти: импулсни регулатори CURTIS и PG Drive, гуми Марангони, профили Hoesch, двигатели AMRE и др.

Фирмата осигурява техническо обслужване, гаранционен и следгаранционен сервиз на карите закупени от нея, доставка и пускане в експлоатация на новозакупените кари при желание на купувача, доставка на резервни части.

Предвид изключително голямата конкуренция на вътрешния и външния пазар, целта на фирмата е да подобри и обогати гамата на произвежданите машини и по този начин да привлече нови клиенти не само от страната, но и от чужбина.

Нашата мисия

9
Да доставя на своите клиенти желаното от тях качество и да бъде техен партньор
9
Да осигурява достатъчни приходи за собственика и да обогатява живота на местните хора

Нашата визия

9
Да развиваме добрите си служители
9
Да произвеждаме все по-качествени стоки
9
Продуктите ни трябва винаги да са налични и достъпни за нашите клиенти
9
Да оптимизираме разходите си

Нашите ценности

9
Да действаме почтено и да спазваме обещанията си
9
Да се отнасяме честно с конкуренцията
9
Да постигаме най-добри резултати във всичко, което правим

Сертификати

ДИ-ВЕН ООД

Висококачествени продукти, отговарящи на европейските изисквания и стандарти
Продукти

Европроекти


Проект и главна цел: № BG-RRP-3.004-0165-C01
Повишаване на производствения капацитет на „ДИ ВЕН“ ООД, чрез закупуване на ново поколение високотехнологично оборудване- Струг с ЦПУ; Хидравлична гилотина с ЦПУ и въртящо се рамо; Вертикален обработващ център; Машина за лазерно почистване.

Бенефициент: „ДИ ВЕН“ ООД
Обща стойност: 515 738.00 лв., от които 257 869.00 лв. европейско съфинансиране от Националения план за възстановяване и устойчивост
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.


ДИ ВЕН ООДобявява открита процедура за избор на изпълнител  с предмет:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за лазерно почистване- 1 бр.

Във връзка с изпълнение на проект BG-RRP-3.004-0165 по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация по Националния план за възстановяване и устойчивост ДИ ВЕН ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител  с предмет:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за лазерно почистване – 1 бр.

Краен срок за подаване на оферти 07.09.2023 г.
Офертите се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“
Всички необходими документи може да свалите от тук.


„ДИ ВЕН“ ООД е създадена през 1996 г. с основната дейност производството на кари и рампи. На 03.06.2019 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“2014-2020,чрез Водено от общностите местно развитие. Основна цел на проекта e насочена към повишаване на производствения капацитет и създаване на условия за развитието на експортен потенциал на „ДИ ВЕН“ ООД чрез инвестициии в нови технологии за автоматизиране на производството и подобряване на ресурсната ефективност и ефикастност на производствения процес, подобряване на производствените процеси и на качеството на предлаганата продукция. По проекта се предвиждат инвестиции в материален актив активи-Машина за лазерно рязане на листов материал и тръби – 1 бр. Реализирането на проекта ще осигури устойчиво развитие на фирмата, в резултат от подобрените капацитет и конкурентоспособност.

Обща стойност на проекта: 390 240.29 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 351 216.26 лв.,  от които 298 533.82 лв. европейско и 52 682.44лв. национално съфинансиране.

Съфинансиране от бенефициента: 39 024.03 лв.


Във връзка с изпълнение на проект BG-RRP-3.004-0165 по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация по Националния план за възстановяване и устойчивост ДИ ВЕН ООДобявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на : Обособена позиця 1: Струг с ЦПУ- 1 бр. Обособена позиция 2: Вертикален обработващ център- 1 бр.

Краен срок за подаване на оферти 16.03.2023 г.

Офертите се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“

Всички необходими документи може да свалите от тук.


Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, чрез Водено от общностите местно развитие Ди Вен ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Разработка/доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Машина за лазерно рязане на листов материал и тръби – 1 бр.

Краен срок за подаване на оферти 27.06.2019 г.
Всички необходими документи може да свалите от тук.


Във връзка с изпълнение на проект BG-RRP-3.004-0165 по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация по Националния план за възстановяване и устойчивост ДИ ВЕН ООДобявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хидравлична гилотина с ЦПУ с въртящо се рамо- 1 бр. Краен срок за подаване на оферти 13.03.2023 г. Офертите се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“ Всички необходими документи може да свалите от тук.

 Европейски фонд за регионално развитие

ОП ,, Иновации и конкурентноспособност“

„ДИ ВЕН“ ООД  е водеща фирма в производството на електрокари, сервизиране и доставка на резервни части за кари. На12.08.2021 г.  дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-0766-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на проекта е подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез осигуряване на оборотни средства. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. Общия размер на отпуснатат безвъзмездна финансова помощ е 50 000, 00 лева. Периодът на изпълнение на сключения административен договор за безвъзмездна финансова помощ е 3 месеца, считано от 12.08.2021 г.